ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  22,155 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,155 5.21
เตี้ย  818 3.69
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,097 9.47
ผอมและเตี้ย  637 2.88
อ้วนและเตี้ย  898 4.05
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,550 74.70 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $