ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  11,831 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  434 3.67
เตี้ย  277 2.34
เริ่มอ้วน=>อ้วน  651 5.50
ผอมและเตี้ย  174 1.47
อ้วนและเตี้ย  105 0.89
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,190 86.13 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $