ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  12,470 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  453 3.63
เตี้ย  286 2.29
เริ่มอ้วน=>อ้วน  699 5.61
ผอมและเตี้ย  186 1.49
อ้วนและเตี้ย  106 0.85
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,740 86.13 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $