ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  9,722 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  440 4.53
เตี้ย  293 3.01
เริ่มอ้วน=>อ้วน  729 7.50
ผอมและเตี้ย  204 2.10
อ้วนและเตี้ย  115 1.18
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,941 81.68 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $