ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  13,584 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  876 6.45
เตี้ย  413 3.04
เริ่มอ้วน=>อ้วน  916 6.74
ผอมและเตี้ย  452 3.33
อ้วนและเตี้ย  212 1.56
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,715 78.88 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $