ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  7,651 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  510 6.67
เตี้ย  271 3.54
เริ่มอ้วน=>อ้วน  604 7.89
ผอมและเตี้ย  182 2.38
อ้วนและเตี้ย  111 1.45
ไม่มีภาวะโภชนาการ  5,973 78.07 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $