ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  13,280 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  442 3.33
เตี้ย  298 2.24
เริ่มอ้วน=>อ้วน  585 4.41
ผอมและเตี้ย  304 2.29
อ้วนและเตี้ย  117 0.88
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,534 86.85 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $