ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  6,909 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  345 4.99
เตี้ย  155 2.24
เริ่มอ้วน=>อ้วน  577 8.35
ผอมและเตี้ย  76 1.10
อ้วนและเตี้ย  78 1.13
ไม่มีภาวะโภชนาการ  5,678 82.18 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $