ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  14,286 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,054 7.38
เตี้ย  666 4.66
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,016 7.11
ผอมและเตี้ย  448 3.14
อ้วนและเตี้ย  251 1.76
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,851 75.96 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $