ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  26,390 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,288 4.88
เตี้ย  760 2.88
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,371 8.98
ผอมและเตี้ย  548 2.08
อ้วนและเตี้ย  425 1.61
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,998 79.57 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $