ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  26,363 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,334 5.06
เตี้ย  779 2.95
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,448 9.29
ผอมและเตี้ย  486 1.84
อ้วนและเตี้ย  388 1.47
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,928 79.38 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $