ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  26,195 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,513 5.78
เตี้ย  973 3.71
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,336 8.92
ผอมและเตี้ย  681 2.60
อ้วนและเตี้ย  496 1.89
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,196 77.10 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $