ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  26,217 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,514 5.77
เตี้ย  975 3.72
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,338 8.92
ผอมและเตี้ย  683 2.61
อ้วนและเตี้ย  497 1.90
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,210 77.09 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $