ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  26,445 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,355 5.12
เตี้ย  839 3.17
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,950 7.37
ผอมและเตี้ย  582 2.20
อ้วนและเตี้ย  497 1.88
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,222 80.25 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $