ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  26,337 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,284 4.88
เตี้ย  742 2.82
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,466 9.36
ผอมและเตี้ย  406 1.54
อ้วนและเตี้ย  270 1.03
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,169 80.38 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $