ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  26,297 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,661 6.32
เตี้ย  1,059 4.03
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,140 8.14
ผอมและเตี้ย  708 2.69
อ้วนและเตี้ย  525 2.00
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,204 76.83 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $