ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  31,456 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,770 5.63
เตี้ย  1,007 3.20
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,139 9.98
ผอมและเตี้ย  808 2.57
อ้วนและเตี้ย  716 2.28
ไม่มีภาวะโภชนาการ  24,016 76.35 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $