ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  31,348 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,775 5.66
เตี้ย  1,349 4.30
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,132 9.99
ผอมและเตี้ย  816 2.60
อ้วนและเตี้ย  775 2.47
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,501 74.97 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $