ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  30,100 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,711 5.68
เตี้ย  1,295 4.30
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,009 10.00
ผอมและเตี้ย  800 2.66
อ้วนและเตี้ย  748 2.49
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,537 74.87 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $