ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  31,856 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,910 6.00
เตี้ย  1,522 4.78
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,204 10.06
ผอมและเตี้ย  934 2.93
อ้วนและเตี้ย  908 2.85
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,378 73.39 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $