ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  31,845 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,915 6.01
เตี้ย  1,530 4.80
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,204 10.06
ผอมและเตี้ย  934 2.93
อ้วนและเตี้ย  908 2.85
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,354 73.34 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $