ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  30,497 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,671 5.48
เตี้ย  1,310 4.30
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,645 8.67
ผอมและเตี้ย  1,078 3.53
อ้วนและเตี้ย  898 2.94
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,895 75.07 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $