ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  26,859 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,466 5.46
เตี้ย  1,013 3.77
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,324 12.38
ผอมและเตี้ย  710 2.64
อ้วนและเตี้ย  628 2.34
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,718 73.41 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $