ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  32,216 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,370 7.36
เตี้ย  1,936 6.01
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,316 10.29
ผอมและเตี้ย  1,531 4.75
อ้วนและเตี้ย  1,361 4.22
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,702 67.36 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $