ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  17,834 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  678 3.80
เตี้ย  478 2.68
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,939 10.87
ผอมและเตี้ย  460 2.58
อ้วนและเตี้ย  730 4.09
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,549 75.97 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $