ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  17,850 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  759 4.25
เตี้ย  496 2.78
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,977 11.08
ผอมและเตี้ย  447 2.50
อ้วนและเตี้ย  579 3.24
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,592 76.15 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $