ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  17,762 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  877 4.94
เตี้ย  601 3.38
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,702 9.58
ผอมและเตี้ย  489 2.75
อ้วนและเตี้ย  723 4.07
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,370 75.27 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $