ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  17,918 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  751 4.19
เตี้ย  477 2.66
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,526 8.52
ผอมและเตี้ย  364 2.03
อ้วนและเตี้ย  685 3.82
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,115 78.78 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $