ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  17,941 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  757 4.22
เตี้ย  455 2.54
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,970 10.98
ผอมและเตี้ย  356 1.98
อ้วนและเตี้ย  594 3.31
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,809 76.97 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $