ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  18,052 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,020 5.65
เตี้ย  640 3.55
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,941 10.75
ผอมและเตี้ย  380 2.11
อ้วนและเตี้ย  451 2.50
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,620 75.45 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $