ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  28,865 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,437 4.98
เตี้ย  591 2.05
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,969 10.29
ผอมและเตี้ย  282 0.98
อ้วนและเตี้ย  147 0.51
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,439 81.20 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $