ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  28,871 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,596 5.53
เตี้ย  606 2.10
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,984 10.34
ผอมและเตี้ย  328 1.14
อ้วนและเตี้ย  220 0.76
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,137 80.14 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $