ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  28,842 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,005 6.95
เตี้ย  749 2.60
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,061 10.61
ผอมและเตี้ย  414 1.44
อ้วนและเตี้ย  238 0.83
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,375 77.58 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $