ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  29,657 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,819 6.13
เตี้ย  880 2.97
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,957 9.97
ผอมและเตี้ย  340 1.15
อ้วนและเตี้ย  322 1.09
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,339 78.70 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $