ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  27,990 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,552 5.54
เตี้ย  556 1.99
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,058 10.93
ผอมและเตี้ย  246 0.88
อ้วนและเตี้ย  186 0.66
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,392 80.00 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $