ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  29,759 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,185 7.34
เตี้ย  1,325 4.45
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,968 9.97
ผอมและเตี้ย  983 3.30
อ้วนและเตี้ย  1,001 3.36
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,297 71.56 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $