ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  17,150 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  993 5.79
เตี้ย  474 2.76
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,559 9.09
ผอมและเตี้ย  287 1.67
อ้วนและเตี้ย  252 1.47
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,585 79.21 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $