ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  13,071 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  813 6.22
เตี้ย  464 3.55
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,397 10.69
ผอมและเตี้ย  257 1.97
อ้วนและเตี้ย  168 1.29
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,009 76.57 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $