ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  17,119 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  989 5.78
เตี้ย  544 3.18
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,400 8.18
ผอมและเตี้ย  306 1.79
อ้วนและเตี้ย  233 1.36
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,647 79.72 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $