ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  16,953 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,020 6.02
เตี้ย  459 2.71
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,784 10.52
ผอมและเตี้ย  253 1.49
อ้วนและเตี้ย  275 1.62
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,162 77.64 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $