ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  17,489 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,312 7.50
เตี้ย  822 4.70
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,570 8.98
ผอมและเตี้ย  530 3.03
อ้วนและเตี้ย  372 2.13
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,883 73.66 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $