ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  24,362 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,528 6.27
เตี้ย  785 3.22
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,973 12.20
ผอมและเตี้ย  443 1.82
อ้วนและเตี้ย  508 2.09
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,125 74.40 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $