ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  24,272 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,606 6.62
เตี้ย  746 3.07
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,005 12.38
ผอมและเตี้ย  464 1.91
อ้วนและเตี้ย  348 1.43
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,103 74.58 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $