ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  24,501 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,049 8.36
เตี้ย  1,010 4.12
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,896 11.82
ผอมและเตี้ย  849 3.47
อ้วนและเตี้ย  589 2.40
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,108 69.83 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $