ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  23,665 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,644 6.95
เตี้ย  870 3.68
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,663 11.25
ผอมและเตี้ย  564 2.38
อ้วนและเตี้ย  514 2.17
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,410 73.57 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $