ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  24,033 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,606 6.68
เตี้ย  837 3.48
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,018 12.56
ผอมและเตี้ย  637 2.65
อ้วนและเตี้ย  656 2.73
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,279 71.90 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $