ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  24,581 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,877 7.64
เตี้ย  1,113 4.53
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,573 10.47
ผอมและเตี้ย  826 3.36
อ้วนและเตี้ย  607 2.47
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,585 71.54 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $