ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  27,196 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,648 6.06
เตี้ย  1,265 4.65
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,172 7.99
ผอมและเตี้ย  943 3.47
อ้วนและเตี้ย  1,031 3.79
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,137 74.04 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $