ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  26,543 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,652 6.22
เตี้ย  1,253 4.72
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,231 8.41
ผอมและเตี้ย  944 3.56
อ้วนและเตี้ย  1,013 3.82
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,450 73.28 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $