ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  28,519 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,825 6.40
เตี้ย  1,442 5.06
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,769 6.20
ผอมและเตี้ย  1,134 3.98
อ้วนและเตี้ย  859 3.01
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,490 75.35 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $