ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  14,829 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  881 5.94
เตี้ย  715 4.82
เริ่มอ้วน=>อ้วน  967 6.52
ผอมและเตี้ย  551 3.72
อ้วนและเตี้ย  375 2.53
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,340 76.47 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $