ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  27,339 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,711 6.26
เตี้ย  1,431 5.23
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,837 6.72
ผอมและเตี้ย  1,152 4.21
อ้วนและเตี้ย  864 3.16
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,344 74.41 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $