ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  26,777 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,346 5.03
เตี้ย  940 3.51
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,884 7.04
ผอมและเตี้ย  784 2.93
อ้วนและเตี้ย  827 3.09
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,996 78.41 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $