ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  27,313 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,101 7.69
เตี้ย  1,640 6.00
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,134 7.81
ผอมและเตี้ย  1,248 4.57
อ้วนและเตี้ย  986 3.61
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,204 70.31 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $