ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  24,930 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,537 6.17
เตี้ย  982 3.94
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,651 10.63
ผอมและเตี้ย  544 2.18
อ้วนและเตี้ย  480 1.93
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,736 75.15 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $