ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  18,188 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,455 8.00
เตี้ย  929 5.11
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,077 11.42
ผอมและเตี้ย  579 3.18
อ้วนและเตี้ย  430 2.36
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,720 69.94 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $