ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  25,396 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,003 7.89
เตี้ย  1,210 4.76
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,652 10.44
ผอมและเตี้ย  851 3.35
อ้วนและเตี้ย  586 2.31
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,094 71.25 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $